Dosen

Safitri Mukarromah, S.Ag., M.Sy

Kapala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah